Ochrana osobních údajů

GDPR souhlas se zpracování osobních údajů

 

 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana dat a především osobních údajů Vás, jako našich zákazníků, je pro nás velice důležitá.
My, L9 s.r.o., se sídlem: Frýdek-Místek, Míru 2065, 738 01 IČO: 27800121, e-mail: info@petrklic.cz, tel.: 731 571 501, (dále jen „společnost“ nebo „my“), jakožto provozovatelé elektronického obchodu Petrklíč („obchod“), děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a byly zpracovávány v souladu s právními předpisy. Nedílnou součástí správného zpracování je informovanost a transparentnost. Právě v jejím zájmu bychom Vás rádi informovali, jednak o zpracování Vašich osobních údajů a dále o Vašich souvisejících právech.

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace kupní smlouvy, tedy za účelem:

  1. zajištění vyřízení objednávky;
  2. zajištění doručení zboží;
  3. plnění práv vyplývajících z vadného plnění, či náhrady škody;
  4. plnění našich zákonných povinností zejména ve vztahu k vedení účetnictví;
Právním základem zpracování je plnění smlouvy uzavřené mezi naší společností a Vámi a dále i plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z občanského zákoníku. Pro účely přímého marketingu bez dalšího používáme Váš e-mail. Právním základem je v tomto případě náš oprávněný zájem na tomto zpracování. O tom, jak se jednoduše odhlásit od tohoto přímého marketingu se dočtete dále. Oprávněný zájem může být právním důvodem i ve výjimečném případě, že bychom museli vůči Vám uplatňovat jakýkoliv nárok.

 

2. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem vyřízení Vaší objednávky, zajištění doručení zboží a plnění dalších práv souvisejících budeme zpracovávat Vaše: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, adresu, doručovací adresu, obsah Vaší objednávky a údaje s objednávkou a jejím vyřízením související, dále pak v případě nákupu pro firmu její název, IČO a DIČ. V souvislosti s reklamací můžeme zpracovávat informace o vadě.

3. COOKIES

Jak jste si všimli při vstupu, náš obchod používá cookies, které ve spojení s dalšími informacemi mohou být považovány za určitých okolností za osobní údaj. Není naším zájmem, aby tyto okolnosti nastaly a máme za to, že cookies se při námi prováděném nakládání nestávají osobními údaji, ale pro Vaši plnou informovanost zahrnujeme informaci o cookies i do tohoto dokumentu.
Cookies jsou malé informace zasílané skrze internetové stránky, které se uloží ve Vašem zařízení (počítač, telefonu atd.) a jejichž prostřednictvím je umožněn provoz obchodu, tak i jeho pohodlné fungování. Některé cookies nám rovněž umožňují zefektivnit nabídku produktů nebo nám poskytují některé statistické údaje o provozu obchodu.
Naše stránka používá pokročilou lištu o cookies, kde se o tomto nástroji dozvíte vše potřebné a budete si moci pohodlně nastavit, které tyto nástroje chcete využívat a které nikoliv. Užívání cookies stejně jako jejich vymazání můžete provádět rovněž ve Vašem prohlížeči.
Informace o poskytovatelích cookies služeb obdobných naleznete v dalším bodě.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH STÁTŮ

Vaše osobní údaje bez dalšího nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám s výjimkami, které uvádíme níže.
Vaše osobní údaje můžeme předat státnímu orgánu, pokud nám to ukládá zákon (např. Policii ČR). Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány zpracovatelem společností Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675 (dále jen „provozovatel“), která pro nás zajišťuje služby související s provozem obchodu. Provozovatel k tomu, aby vše fungovalo, používá další zpracovatele, kteří s ním spolupracují a umožňují provoz obchodu.
Osobní údaje mohou být rovněž zpracovány poskytovatelem hostingových služeb, společností VSHosting s.r.o., se sídlem: Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 61505455. Provozovatel dále používá sofistikované služby (cookies apod.), které zpracovávají informace, které zpravidla nejsou považovány za osobní údaj, neboť jejich prostřednictvím Vás, jako člověka, nejsme schopni identifikovat. Cílem těchto služeb je analýza spojená s provozem obchodu, zajištění jeho pohodlného fungování, jakož i nabízení vhodných produktů jednotlivým cílovým skupinám. Pro případ, že by se stalo, ať již náhodou, vývojem techniky či právního výkladu, že Vás budeme skrze tyto nástroje schopni identifikovat nebo, že k Vám, jakožto identifikované osobě, budeme schopni přiřadit další osobní údaje z těchto nástrojů, dovolte nás informovat i o těchto osobách, kterými jsou:

  1. Společnost QuarticOn S.A., se sídlem Al. Jerozolimskie 123A 02-017 Warszawa;
  2. Společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, IČO: 26168 685, a společností s ní propojené;
  3. Společnosti skupiny Google, zejména společnosti Google Commerce Limited, se sídlem 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Dublin, Ireland a společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Dublin 2 Ireland;
  4. společnost Inspigroup s.r.o., se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Újezd 450/40, PSČ 11800, IČO: 24263532;
  5. společnost RTB House S.A., se sídlem 61/101 Zlota Street, 00-819, Warsaw, Poland;
  6. Společnost Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika.
Osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Výjimkou může být, v případě provozovatelů některých nástrojů spojených s provozem internetových stránek, předání do Spojených státu. V tomto případě však takové osoby vždy splňují podmínky EU – US Privacy Shield, což je mezinárodní právní rámec, který zajišťuje odpovídající standard nakládání s osobními údaji a jejich ochrany i ve Spojených státech Amerických. O tomto mechanismu si můžete více přečíst zde https://www.privacyshield.gov/.

 

5. INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem, které jsou uvedeny výše, požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.
Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo, rovněž pokud je proto dán důvod, o omezení zpracování těchto osobních údajů. Máte právo na Vaše osobní údaje a na jejich přenos jinému správci.
V případě, že je zpracování založeno na naše oprávněném zájmu, máte právo vznést proti němu námitku. Za takovou námitku považujeme i jednouché odhlášení z přímého marketingu, které Vám bude umožněno v rámci každého Vám zaslaného obchodního sdělení.
Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

6. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje jsme obdrželi pouze od Vás. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, neboť uzavření jakékoliv smlouvy s námi je zcela dobrovolné. Pokud byste nám neposkytli alespoň povinné minimum údajů, nebudeme schopni Vám zboží dodat a obchod realizovat.
V souvislosti s cookies nezapomeňte na naší propracovanou cookies lištu, která Vám umožní nastavit si používání cookies tak, aby vyhovovalo Vašim požadavkům. Používání cookies, které nejsou nezbytné pro provoz obchodu je rovněž zcela dobrovolné.
Osobní údaje budou zpracovávány (uloženy) pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje zákon zpracováváme po dobu, po kterou to zákon vyžaduje. Osobní údaje týkající se plnění z uzavřené smlouvy a dalších souvisejících práv a povinností budeme uchovávat jen po dobu, po kterou budou moci být tato související práva a povinnosti vymahatelné u soudu, tedy zpravidla 3 roky od vyřízení objednávky nebo vypořádání posledních nároků z ní plynoucích. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. V rámci používání cookies a výše uvedených obdobných moderních prostředků optimalizujících Váš zážitek z užívání našeho obchodu může dojít k vytváření jisté formy profilu vycházejícího z užívání internetové stránky, který nám slouží především k nabízení výrobků, které by Vás mohly zajímat. Na základě tohoto profilu, ale nedochází ani k přijímání jakýchkoliv rozhodnutí, ani k jakýmkoliv dalším právním následkům. S ohledem na to, že tyto informace, které z Vašeho užívání stránky získáváme, jsou založeny na cookies, můžete jejich zpracování ovlivnit, ať již zmíněnou propracovanou cookies lištou, tak prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče.
Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.