Reklamace

Reklamace

 

 

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

Záruční doba se případně prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. 

Reklamace se podává písemně emailem nebo vložením formuláře do balíčku s reklamovaným zbožím, bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být správně posouzena a vyřízena

Zboží prosíme pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy a doporučeně zašlete na adresu: Petrklíč s.r.o., Míru 2065, 738 01 Frýdek Místek.

Zboží zpět nezasílejte na dobírku, takovou zásilku nepřebíráme, ale vracíme ji jako nevyžádanou.

Dodavatel vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Vracíte-li zboží, u kterého byl uplatněn slevový kupón, vrátíme Vám stejnou částku, jaká byla Vámi za zboží zaplacena. Pokud tak nemohl být slevový kupón na nákup uplatněn, vystavíme Vám nový. 

O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pokud si u výrobku zvolíte délku „na míru", takovýto výrobek není možné vrátit.

O průběhu reklamace je zákazník informován písemně e-mailem, pokud nemá svou e-mailovou adresu, pak telefonicky.

Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

 

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
  • na odstranění vady opravou věci
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy

 

K zasláním vracenému zboží je nutné přiložit dopis popisující důvod vrácení a obsahující číslo objednávky nebo faktury, kontakt na vás a informaci o vybraném způsobu řešení.

Pro zjednodušení je k dispozici reklamační formulář.

 

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ ke stažení ZDE

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů -ADR Zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony, vytváří v ČR systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.