Obchodní podmínky - el design

1. Úvodní ustanovení1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.el-design.cz

1.2 Provozovatelem internetového obchodu www.el-design.cz je:
Ing.Bc. Leona Šimáčková
Horní Náměstí 84
Hrádek nad Nisou
463 34

IČO: 01663925
DIČ: CZ6862020781

1.3 Pro níže uvedené články platí: prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.el-design.cz . Kupujícím je zákazník registrovaný v systému internetového obchodu www.el-design.cz, kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba.

2. Uzavření kupní smlouvy2.1 Objednávku do internetového obchodu www.el-design.cz může podat pouze registrovaný zákazník. V registračním formuláři je zákazník povinen uvést pravdivé a úplné údaje.

2.2 Vyplněním registračního formuláře (nebo závazné objednávky) v rámci internetového obchodu www.el-design.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním a archivováním osobních údajů a údajů o nákupech, neregistrujte se.

2.3 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení objednávky od prodávajícího kupujícímu nebo v případě změny ceny (viz níže) okamžikem doručení potvrzení objednávky od kupujícího prodávajícímu.

2.4 Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Ceny jsou platné vždy do vyprodání zásob, není-li u zboží uvedeno jinak.

2.5 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v registračním a objednávkovém formuláři.

2.6 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

2.8 Ke zboží může být účtován zákonem stanovený recyklační poplatek, který je případně uveden vždy u výrobku. Poplatek za dopravu je uveden vždy v potvrzení objednávky. V některých případech může dále prodávající účtovat balné, v těchto případech je balné uvedeno v potvrzení objednávky.

2.9 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo se nedodává.

2.10 Dopravu zboží zajišťujeme pomocí služby České pošty (vyhledání zásilky www.cpost.cz).

2.11 Obrázky použité v elektronickém obchodu  mohou mít malé odchylky oproti originálu (zejména zobrazení barvy).

3. Odstoupení od kupní smlouvy3.1 Kupující (soukromá osoba, ne firma s IČO) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.

3.2 Možnost odstoupení od smlouvy podle Občanského zákoníku (zákon č. 40/1969 Sb.) §53 odst. 7 zaniká, pokud bylo zboží odebráno osobně v provozovně Vodní 16, Hrádek nad Nisou nebo na adrese Horní náměstí 84, hrádek nad Nisou, 463 34 a kupující tak měl možnost zboží vyzkoušet.

3.3 V případě vracení zboží musí kupující nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování (lhůta pro vrácení zboží slouží pouze k fyzickému seznámení se zbožím a jeho vlastnostmi, ne k jeho pravidelnému používání po dobu této lhůty) zaslat zpět v uvedené lhůtě - rozhodující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka  bez poplatku za dopravu a bez poplatku za balné. Při vracení zboží nelze vracené zboží zasílat na dobírku, taková zásilka bude prodávajícím odmítnuta.

3.4 Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4. Reklamace4.1 Záruční podmínky se řídí platným ustanovením Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. se všemi příslušnými novelami a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 643/1992 Sb. se všemi příslušnými novelami, případně Obchodním zákoníkem 513/1991 Sb. se všemi příslušnými novelami. Záruční a reklamační podmínky jsou dále upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

4.2 Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Při zjištění poškození zásilky při přebírání od přepravní společnosti, je kupující povinen takové poškození nahlásit přepravní společnosti a sepsat s jejím pracovníkem zápis o poškození zásilky, případně může zásilku odmítnout převzít z důvodu poškození.

4.3 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4.4 Kupující může zboží reklamovat zasláním na adresu prodávajícího.

4.5 K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury a případně originál záručního listu, byl-li součástí dodávky.

4.6 Reklamované zboží je nutné reklamovat kompletní, včetně všech součástí. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží při dopravě z důvodu nedostatečně zabaleného zboží.

4.7 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

5. Ochrana osobních údajů5.1 Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely: vyřizování objednávek kupujícího, reklamací apod., informování kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi apod., poskytování kupujícímu informace o zboží, cenách apod.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

5.3 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje: nejsou pravdivé, byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nenáleží, byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR.

5.4 Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně může požádat o zrušení registrace.

6. Závěrečná ustanovení6.1 Kupující svou registrací v systému elektronického obchodu www.el-design.cz stvrzuje, že souhlasí se všemi uvedenými body Všeobecných obchodních podmínek v plném rozsahu.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

6.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 01. 01.2014.