Obchodní podmínky - Linie Schneider

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Provozovatel

LINIE SCHNEIDER s.r.o.
Myslivecká 578
735 31 Bohumín - Skřečoň

IČ: 277 99 336
DIČ: CZ 227 99 336
Výpis z OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 52146 

mobil: +420 739 296 323
www: http://www.linieschneider.cz
email: linieschneider@seznam.cz

Úvodní ustanovení

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit nebo zrušit, je možné to učinit v kolonce Upravit, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Potvrdit objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.
Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky: zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího. Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
Kupující se po odeslání objednávkového formuláře a potvrzení objednávky přes email stává naším zákazníkem. Neúplné objednávky, tj. objednávky bez adresy, jména, telefonního čísla, přesných mír apod., nebudou vyřízeny a tato skutečnost Vám bude oznámena na Vaši emailovou adresu. Ke zhotovení zakázky požaduje prodávající přesné míry zákazníka, v opačném případě může objednávku odmítnout.

Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část. V tomto případě hradí Kupující pouze schválenou část objednávky.

Vyřízení objednávky a způsob platby

Objednávky vyřizujeme obvykle do 10 pracovních dnů. Objednané zboží zasíláme na dobírku, prostřednictvím PPL, za expedici účtujeme 150,- Kč (balné a poštovné).

Dodání zboží kupujícímu

Dodávka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo na částečné dodání zboží.

Právo odstoupit od smlouvy – vrácení zboží

Kupující, který si objednal zboží nebo službu prostřednictvím e-shopu www.linieschneider.cz , má právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží zpět) bez udání důvodu do 14 dnů.
Pokud odstoupíte od smlouvy s prodávajícím, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vámi zaslané zboží zpět, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží k Vám. Náklady za vrácení zboží prodávajícímu hradí kupující. Vrácené zboží nesmí být poškozené a použité, musí obsahovat všechny našité štítky firmy s kompletními visačkami, jinak nebude vrácení možné a zboží bude zasláno zpět. Upozorňujeme, že modely šité dle speciálních požadavků zákazníka, na jeho specifické míry, v jiných délkách či z jiných barev a materiálů, než je stardardně v nabídce, nelze do 14-ti dnů vrátit ani vyměnit, tyto modely pouze ZDARMA doupravíme.

Zboží zpět nezasílejte na dobírku, takové zboží nepřebíráme, ale vracíme ho jako nevyžádané. Peníze lze vrátit pouze na jméno, na které byla vystavena prodejka. Pokud vracíte zboží na které je vázán dárek, zašlete jej včetně tohoto dárku.

Záruka a reklamace

Na veškeré naše výrobky je poskytována záruka 24 měsíců vztahující se na výrobní vady. Pokud reklamujete zboží na které je vázán dárek, zašlete jej včetně tohoto dárku. Na vyřízení reklamace si vyhrazujeme dobu 30 dnů ( § 19 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele).

Ochrana a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Při nákupu souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů, aby bylo možno vyřídit Vaši objednávku, a to na dobu neurčitou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje nikdy nebudou poskytnuty třetí osobě a budou chráněny před zneužitím.

Díky našemu Newsletteru máte možnost pravidelně získávat nejnovější informace o neustále se měnících kolekcích našeho zboží.
Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společnosti Linie Schneider s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného zboží nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu linieschneider@seznam.cz.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu
údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Ceny

Ceny uvedené na webových stránkách www.linieschneider.cz jsou uváděny včetně DPH.

Zboží v akci

U zboží označeného titulkem „akce" nebo „super cena" je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání. Toto zboží bylo ušito „na míru” a není možné jej vyměnit ani vrátit.

Závěrečná ustanovení

V případě, že se zákazník jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy linieschneider@seznam.cz

Souhlas s obchodními podmínkami

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.linieschneider.cz a platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické (telefonické nebo písemné) objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.